Algemene voorwaarden

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

HUURCONTRACT

De overeenkomst tussen 20-24.CC en Huurder voor het gebruik van de mountainbike door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen 20-24.cc en Huurder

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van 20-24.CC zijn van toepassing op ieder huurcontract.

EINDDATUM

De datum waarop het huurcontract eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 5.

 

MOUNTAINBIKE

De door 20-24.CC op grond van het huurcontract aan Huurder ter beschikking gestelde mountainbike voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

HUURDER

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met 20-24.cc een huurcontract afsluit.

BORG

Bij aanvang van een huurperiode wordt er een borg betaald door de huurder. Bij beëindiging van het huurcontract wordt de borg retourneert naar de huurder.

20-24.CC

20-24.CC is een handelsnaam van Flow Sports Agency, Braspenninglaan 31, 5237NJ ’S Hertogenboscjh, KVK-nummer 65958713.

SERVICEPUNT

20-24.CC werkt samen met servicepunten in Nederland en Vlaanderen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen 20-24.CC en Huurder.

2.2 Afspraken tussen 20-24.CC en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door eigenaar van 20-24.CC.

2.3 Alle door 20-24.CC genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Huurcontract

3.1 Huurder krijgt tijdens de duur van het huurcontact de beschikking over een mountainbike. De minimale duur van het huurcontract is 6 maanden. Na 6 maanden is het voor onbepaalde tijd geldig. Er geldt na 6 maanden een opzegtermijn van 1 maand.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt gebruik van de mountainbike en onderhoudt deze.

4.2 De mountainbike is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door het kind van de Huurder. De gegevens van de ouder en het kind moeten bekend zijn bij 20-24.CC alvorens een huurcontract geldig is.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een bankrekening.

4.4 De mountainbike blijft ten alle tijden eigendom van 20-24.CC. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheid)recht op de mountainbike te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij 20-24.CC, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de mountainbike geen wijzigingen aanbrengen zonder overleg te plegen met 20-24.CC.

4.8 De mountainbike van 20-24.CC wordt niet gebruikt voor een dagelijkse reis naar school. Montage van een standaard en vast slot aan de  mountainbike is niet toegestaan.

5. Looptijd Abonnement en Opzegging

5.1 Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van minimaal 6 maanden.

5.2 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het huurcontract door huurder via e-mail is ontvangen door 20-24.CC loopt het huurcontract nog één maand door zodat het huurcontract eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door 20-24.CC is ontvangen (de ‘Einddatum’).

5.3 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de mountainbike en de plicht om de maandelijkse kosten van het huurcontract te voldoen.

5.4 Wanneer de mountainbike door huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige huurkosten tot de Einddatum te voldoen.

5.5 Voordat de mountainbike is ingeleverd bij 20-24.CC kan huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het huurcontract weer activeren door middel van een e-mail aan 20-24.CC.

5.6 Wanneer de mountainbike niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan 20-24.CC, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 10,- per dag totdat de mountainbike alsnog is overgedragen aan 20-24.CC of het huurcontract weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

5.7 Als de mountainbike niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan 20-24.CC en het huurcontract niet opnieuw is geactiveerd, zal 20-24.CC aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door 20-24.CC geleden schade te vergoeden op basis van het huurcontract.

5.8 Bij het beëindigen van het huurcontact wordt de borg binnen 8 dagen gestort op de rekening van de huurder vanaf het moment dat de mountainbike in goede staat terug is in het bezit van 20-24.CC of bij een van de 20-24.CC servicepunten.

5.9. De borg wordt niet geretourneerd als er sprake is van mechanische schade of een zwaar beschadigd frame. Dit omvat;

 • onderdelen die vervangen moeten worden door nalatig onderhoud. Een niet onderhouden ketting valt onder dit punt.
 • defecte wielen
 • defect schakelmechanisme
 • defecte remmen zoals een kapotte leiding.
 • deuken in het frame van de mountainbike.

6. Diefstal of vermissing

6.1 In geval van vermissing of diefstal van de mountainbike is de huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan 20-24.CC. De huurder is zelf verantwoordelijk voor een verzekering tegen diefstal en is verplicht een aangifte te doen. Het eigen risico is 70% van de nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde wordt de huurder medegedeeld bij het afhalen van de mountainbike en staat schriftelijk vermeld in het huurcontract. De huurder en 20-24.CC ondertekenen dit contract bij afgifte.

7. Schade

7.1 Schade aan de mountainbike ontstaan door valpartijen wordt door Huurder binnen 48 uur gemeld aan 20-24.CC per mail. De huurder dient de schade te beschrijven en foto’s toe te voegen aan de mail.

7.2 Schade die kan leiden tot gevaarlijke situaties dient direct te worden gerepareerd door 20-24.CC of bij een van de servicepunten van 20-24.CC. De kosten voor deze reparatie worden gedragen door de Huurder.

7.3 Indien sprake is van slijtage van de mountainbike die anders is dan te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van 20-24.CC, behoudt  20-24.CC zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder. Onderhoud wordt uitgevoerd door 20-24.CC of door een servicepunt.

8. Betalingen

8.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een huurcontract tevens een machtiging af te geven voor automatische incasso van de maandelijkse huurkosten en andere verschuldigde kosten van het opgegeven rekeningnummer.8.2 De borg dient voor de overhandiging van de mountainbike aan de huurder betaald te zijn op de rekening van 20-24.CC. De hoogte van de borg is afhankelijk van de mountainbike die wordt gebruikt uit de pool.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Als Huurder een mountainbike in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

9.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de mountainbike dient de Huurder direct contact op te nemen met 20-24.CC.

9.3 Het gebruik van de mountainbike door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

9.4 20-24.CC is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de mountainbike, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van 20-24.CC.

9.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de  mountainbike.

10. Wijziging

10.1 20-24.CC behoudt zich het recht voor om de maandelijkse huurkosten te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.10.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.20-24.cc en per e-mail aan Huurder.10.3 20-24.CC heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

11. Niet nakomen verplichtingen

11.1 20-24.CC heeft het recht het huurcontract met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het huurcontract;
 • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de mountainbike of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het huurcontract nadelig beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van 20-24.CC misbruik maakt van de door 20-24.CC geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan 20-24.CC;
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het huurcontract na te kunnen komen.

11.2 Huurder heeft het recht het huurcontract per direct te beëindigen indien 20-24.CC haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

12. Privacy

12.1 20-24.CC vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe 20-24.CC dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via WWW.20-24.CC/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@20-24.CC.

13. Toepasselijk Recht. Geschillen

13.1 Op het huurcontract en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het huurcontract zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.